Προσωπικά δεδομένα

Αποστολή σε φίλο

Η Εταιρία τηρεί και επεξεργάζεται μηχανογραφικό αρχείο προσωπικών δεδομένων, όπου καταχωρούνται τα στοιχεία που οι χρήστες οικειοθελώς δηλώνουν. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών διέπεται από τους παρόντες όρους, από τις διατάξεις του Ν. 2472/1997 (όπως τροποποιηθείς ισχύει) και από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Η Εταιρία έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διαφύλαξη της ασφάλειας παροχής των παρεχομένων Υπηρεσιών και της τήρησης του απορρήτου των πληροφοριών που αφορούν στους χρήστες.

Η Εταιρία επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συμβατικής σχέσης με τους πελάτες της, την προστασία των συναλλαγών και την ενημέρωση των πελατών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα των επισκεπτών/χρηστών σε όλα τα τμήματα της ίδιας Εταιρίας, στα τμήματα των εταιριών που ανήκουν στον Όμιλο Εταιριών Ευρωπαϊκή Πίστη, καθώς και σε συνδεδεμένες με αυτήν επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα της ίδιας εταιρίας ή σε οποιονδήποτε άλλον αποδέκτη απαιτείται εκ του Νόμου και των παραδεδεγμένων γενικών κανόνων αποδοχής κινδύνων για τη διεκπεραίωση της συνεργασίας ή για στατιστικούς λόγους. Επίσης, η Εταιρία δύναται να διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα για την προώθηση από απόσταση προϊόντων ή υπηρεσιών δικών της ή συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Σε καμία περίπτωση δεν θα γίνεται διαβίβαση τυχόν ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων σε οποιονδήποτε τρίτο.

Οι χρήστες διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν εγγράφως τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων από το αρχείο της Εταιρίας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα, οποτεδήποτε να ασκήσουν τα προβλεπόμενα από τα  άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997 δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης.

Οι χρήστες/επισκέπτες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ρητά την τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων από την Εταιρία, κατά τον τρόπο που περιγράφηκε. Οι χρήστες/επισκέπτες ευθύνονται αποκλειστικά για την ψευδή, ανακριβή ή αναληθή δήλωση/καταχώρηση προσωπικών τους δεδομένων.

ΜΕΡΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΣ
EUROBANK
ΙΑΤΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
DUPONT
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ
ΕΥΡΩΚΛΙΝΙΚΗ
BRISTOL-MYERS SQUIBB
CARGLASS
NEOTEX
ELETSON
INTER PARTNER ASSISTANCE
KEYTOURS
SINGULAR LOGIC
ATHENS HEART
SARANTIS
ΝΕΑ ΟΔΟΣ
KPMG
MACCANN
SARMED
ΑΤΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ